Houston Wins KCRG-TV 9 Hawkeye Challenge, 70-64

Nov. 22, 2003

Print Friendly Version