USA TEAM 6, KOREA 4

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

Matt Hoeg (3)

Matt Hoeg (3)

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

 Lorenzo Elion (1)]

Lorenzo Elion (1)]

Tyler Cropley (5)

Tyler Cropley (5)

Tyler Cropley (5)

Tyler Cropley (5)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28), Tyler Cropley (5)

Chris Whelan (28), Tyler Cropley (5)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Chris Whelan (28)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Lorenzo Elion (1), Tyler Cropley (5), and catcher Brett McCleary (32)

Lorenzo Elion (1), Tyler Cropley (5), and catcher Brett McCleary (32)

Lorenzo Elion (1), Robert Neustrom (44)

Lorenzo Elion (1), Robert Neustrom (44)

Cole McDonald

Cole McDonald

Marty Sutherland (15)

Marty Sutherland (15)

Rick Heller

Rick Heller

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

Robert Neustrom (44)

 Grant Judkins (7)

Grant Judkins (7)

 Grant Judkins (7)

Grant Judkins (7)

 Grant Judkins (7)

Grant Judkins (7)

Lorenzo Elion (1)

Lorenzo Elion (1)

 Grant Judkins (7)

Grant Judkins (7)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

Rick Heller

Rick Heller

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

Lorenzo Elion (1), Chris Whelan (28)

Lorenzo Elion (1), Chris Whelan (28)

Rick Heller

Rick Heller

Rick Heller

Rick Heller

 Kyle Shimp (45)

Kyle Shimp (45)

Lorenzo Elion (1)

Lorenzo Elion (1)

 Kyle Shimp (45)

Kyle Shimp (45)

 Kyle Shimp (45)

Kyle Shimp (45)

 Kyle Shimp (45)

Kyle Shimp (45)

Shane Ritter (18)

Shane Ritter (18)

 Kyle Crowl (23)

Kyle Crowl (23)

Ben Probst (19)

Ben Probst (19)

Ben Probst (19)

Ben Probst (19)

Ben Probst (19)

Ben Probst (19)

Matt Hoeg (3)

Matt Hoeg (3)

Matt Hoeg (3)

Matt Hoeg (3)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Matt Hoeg (3) and infielder Kyle Crowl (23)

Matt Hoeg (3) and infielder Kyle Crowl (23)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Mitchell Boe (4)

Mitchell Boe (4)

Zach Daniels (2)

Zach Daniels (2)

Ben Norman (9), Robert Neustrom (44), Justin Jenkins (6)

Ben Norman (9), Robert Neustrom (44), Justin Jenkins (6)

Rick Heller,

Rick Heller,

Desi Druschel (42)

Desi Druschel (42)