No. 7 Iowa 34, No. 18 Minnesota 7

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

 Michael Chase, Joey Gunther

Michael Chase, Joey Gunther

Joey Gunther

Joey Gunther

Mitch Bowman

Mitch Bowman

Mitch Bowman

Mitch Bowman

Cash Wilcke

Cash Wilcke

Cash Wilcke

Cash Wilcke

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Sam Stoll

Spencer Lee

Spencer Lee

Terry Brands

Terry Brands

Spencer Lee

Spencer Lee

Spencer Lee

Spencer Lee

Spencer Lee

Spencer Lee

Paul Glynn

Paul Glynn

Paul Glynn

Paul Glynn

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Carter Happel

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Brandon Sorensen

Michael Kemerer

Michael Kemerer

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Alex Marinelli

Dan Gable

Dan Gable

Tom Brands

Tom Brands

Tom Brands, Ryan Morningstar, Carter Happel

Tom Brands, Ryan Morningstar, Carter Happel

Tom Brands

Tom Brands

Carter Happel

Carter Happel